مدیریت جلسات

 با استفاده از سیستم نرم افزاری مبتنی بر شیرپوینت شما میتوانید بستر مدیریت و تصمیم گیری سریع تری را در جلسات فراهم کرده و وقایع مربوطه را مطابق با برنامه ریزیتان پیش ببرید.راهکار مدیریت جلسات به شما کمک می کند تا افراد به راحتی در جریان برگزاری جلسات شما قرار گیرند، تصمیمات و صورتجلسات در یک بستر مشترک ثبت شوند و پیگیری رویدادها و وظایف تخصیص داده شده به افراد، به سادگی انجام شود.

ویژگیهای ابزار مدیریت جلسات

پوشش کلیه مراحل جلسات و قرارها

  1. انجام کلیه مراحل قبل و بعد از جلسه
  2. منعطف بودن تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی
  3. پیگیری پاسخ مدعوین جلسه
  4. چاپ صورت‌جلسه و تبدیل آن به نامه داخلی
  5. تولید و چاپ مکانیزه صورت‌جلسه و گزارش‌های گوناگون

یادآوری زمان جلسات و قرار ملاقات‌ها

  1. مشاهده یادآوری زمان قرار ملاقات‌ها، جلسات، کارها و اقدامات
  2. امکان تعویق زمان یادآوری و تعیین فواصل اخطاردهی

ارتباط با نرم‌افزار مدیریت کارها

  1. تعیین اقدام کننده برای هر یک از مصوبات صورت‌جلسه
  2. امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به اقدام کننده
  3. امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها

اشتراک سررسید

اشتراک‌گذاری سررسید شخصی و اعطای دسترسی به سایر افراد برای مدیریت کارها و جلسات شخصی

تعریف سررسید غیرشخصی

امکان تعریف سررسیدهای غیرشخصی برای گروه‌های کاری (هیات مدیره، گروه بازرسی و..) و یا مکان‌های برگزاری (مانند سالن اجتماعات، سایت کامپیوتر) و تنظیم برنامه زمان‌بندی آن‌ها

برای دریافت مشاوره با ما تماس حاصل فرمائید

تماس